Vihkiminen

 


Avioliiton merkitys

 


Kirkollinen avioliittoon vihkiminen on sekä oikeudellinen tapahtuma että pyhä toimitus, jossa pyydetään liitolle Jumalan siunausta. Avioliitto on perheen perusta. Avioliiton solmimisessa vihittävät sitoutuvat toisiinsa julkisesti ja liitto saa yhteiskunnallisen vahvistuksen.Avioliitto voidaan solmia joko kirkollisesti tai siviiliviranomaisen edessä. Kirkollisen vihkimisen valitsee kahdeksan kymmenestä kihlaparista.Avioliiton solmimisesta ja purkamisesta sekä puolisoiden oikeuksista ja velvollisuuksista säädetään avioliittolaissa.
Luomisessa perusta
Jumala loi ihmisen mieheksi ja naiseksi, ja asetti heidät elämään keskinäisessä yhteydessä ja rakkaudessa. Avioliitto on Jumalan antama tehtävä ja hänen erityisessä suojeluksessaan. Avioliitto on asetettu puolisoiden keskinäistä huolenpitoa ja elämän jatkumista varten.

”He eivät siis enää ole kaksi, he ovat yksi. Ja minkä Jumala on yhdistänyt, sitä älköön ihminen erottako.” (Matt.19:6)


Avioliiton siunaaminen


Kun avioliitto on solmittu siviiliviranomaisen edessä tai muun kuin evankelis-luterilaisen kirkon käytännön mukaisesti ja solmitulle liitolle halutaan siunaus myös evankelis-luterilaisen kirkon perinteen mukaisesti, avioliitto voidaan siunata. Avioliiton siunaaminen muistuttaa pitkälti kirkollista vihkimistä. Merkittävin ero on kysymysten sanamuodossa. Avioliiton siunaamisen kaavassa ei ole sormusrukousta eikä sormuslupauksia. Sormusten vaihtamisen katsotaan kuuluvan avioliittoon vihkimiseen.


Siunaaminen voidaan toimittaa kirkossa tai muualla, sen mukaan kuin pappi ja siunattavat siitä sopivat. Musiikin valinnassa on otettava huomioon toimituksen jumalanpalvelusluonne. Toimituksessa tulee olla ainakin yksi virsi tai vihkilaulu. Musiikista sovitaan kanttorin kanssa

  

Kirkollinen vihkiminen on mahdollinen silloin, kun molemmat kihlakumppanit kuuluvat ev.lut. kirkkoon ja ovat rippikoulun käyneitä. Lisäksi kirkollinen vihkiminen on mahdollinen, jos toinen kuuluu evankelis-luterilaiseen kirkkoon ja toinen on muun kristillisen kirkon tai uskontokunnan jäsen.

Luettelo uskontokunnista, joiden jäsenet voidaan vihkiä kirkollisesti
Nämä ovat Ortodoksisen kirkkokunnan lisäksi:

Finlands Sv. Adventkyrka,
Finlands sv. baptistsamfund,
Finlands Sv. Metodistkyrka,
Katolinen Kirkko Suomessa,
Kristillisten Tekojen Kirkko,
Luterilainen Sanan Yhdyskunta,
Ortodoksinen Pyhän Nikolauksen seurakunta,
Suomen Adventtikirkko,
Suomen Anglikaaninen kirkko,
Suomen baptistiyhdyskunta
Suomen Piispallinen Metodistikirkko,
Suomen Ruotsalainen Adventtikirkko,
Suomen Tunnustuksellinen Luterilainen Kirkko,
Suomen vapaa ev.lut. seurakuntaliitto,
Suomen Vapaakirkko,
Yksityinen kreikkalais-katolinen kirkollinen yhdyskunta Viipurissa.

Myös Suomen helluntaiherätys kuuluu tähän ryhmään, edellyttäen, että  a.o. helluntaiherätyksen seurakunta voi antaa tarvittavan todistuksen vihittävästä jäsenestään. Helluntaiherätys on myös keväällä 2003 rekisteröitynyt uskonnolliseksi yhdyskunnaksi.

Ulkomaisia kristillisiä kirkkoja ovat mm. protestanttiset kirkot (esim. anglikaaninen kirkko, reformoidut kirkot), katolinen kirkko ja ortodoksiset kirkot. Näiden lisäksi on muita ulkomailla toimivia uskontokuntia, joiden osalta on tapaus tapaukselta otettava kantaa siihen, ovatko ne kristillisiä.

Ennen avioliittoon vihkimistä on aina toimitettava avioliiton esteiden tutkinta. Avioliiton esteiden tutkinta voidaan toimittaa kirkkoherranvirastossamme, jos ainakin toinen kihlakumppaneista on seurakuntamme jäsen.

Kihlakumppanien on yhdessä pyydettävä avioliiton esteiden tutkintaa jommankumman kihlakumppanin seurakunnalta tai miltä tahansa maistraatilta. Pyyntö esitetään lomakkeella, jonka molemmat kihlakumppanit allekirjoittavat.

Avioliiton esteiden tutkinta voidaan hoitaa myös postitse. Lomakkeita saa maistraateista ja evankelis-luterilaisen kirkon ja ortodoksisen kirkkokunnan seurakunnista. Voit tilata lomakkeen Rautavaaran kirkkoherranvirastosta p.0207 218 420 tai rautavaaranseurakunta (ät) evl.fi Postitse palautettavassa lomakkeessa tulee olla kihlakumppanien allekirjoitusten lisäksi kahden todistajan allekirjoitukset.

Avioliiton ehdottomia esteitä ovat voimassa oleva avioliitto tai rekisteröity parisuhde tai lähisukulaisuus. Esteitä, joista voidaan poiketa oikeusministeriön luvalla ovat mm. avioliittoikä ja ottolapsisuhde. Jos avioliitolle ei ole estettä, siitä annetaan todistus viikon kuluttua esteettömyyden tutkinnan pyytämisestä.

Pyyntö avioliiton esteiden tutkinnasta -lomake voidaan tulostaa Maistraatin kotisivuilta.

HUOM! Mikäli avioliiton esteet tutkitaan Maistraatissa ja vihkimisen suorittaa pappi, on huolehdittava siitä, että maistraatti merkitsee kuulutustodistukseen kirkollisessa vihkimisessä tarvittavat tiedot

Lähde: Väestörekisterikeskus

Todistus toimitetusta avioliiton esteiden tutkinnasta
Todistus toimitetusta avioliiton esteiden tutkinnasta on voimassa 4 kuukautta, jona aikana vihkiminen voidaan toimittaa. Vihkijä ilmoittaa vihkimistiedot väestötietojärjestelmään.

Mikäli teidät vihkii seurakuntamme pappi, todistus esteettömyyden tutkinnasta säilytetään kirkkoherranvirastossamme. Muutoin voitte noutaa todistuksen virastosta tai se voidaan lähettää teille viikon kuluttua postitse, kun tutkinta-aika on kulunut.

Mikäli teidät vihitään muualla kuin tässä seurakunnassa tai vihkimisen toimittaa joku muu kuin oman seurakuntamme pappi, voitte noutaa vihkiraamatun kirkkoherranvirastostamme.

Mikäli avioliiton esteiden tutkinta on suoritettu maistraatissa, mutta vihkiminen on kirkollinen, kuulutusparin on itse huolehdittava siitä, että tähän todistukseen on merkitty myös kirkollisessa vihkimisessä tarvittavat tiedot eli tiedot seurakunnan jäsenyydestä, rippikoulusta ja konfirmaatiosta.

 

Kuulutusten lukeminen ja julkaiseminen


Avioliittokuulutus luetaan sunnuntaisin Rautavaaran kirkossa klo 10 alkavassa jumalanpalveluksessa. Avioliittokuulutuspäiväksi voitte valita minkä tahansa teille sopivan sunnuntain, joka on ennen vihkipäivää. Kuulutusten lukemisen yhteydessä seurakunta rukoilee avioliittoon aikovien puolesta.

Mikäli avioliiton esteiden tutkinta on suoritettu maistraatissa ja vihkiminen on kirkollinen, kuulutusparin on itse huolehdittava siitä, että he toimittavat kuulutuslomakkeen sen seurakunnan kirkkoherranvirastoon, jossa he haluavat kuulutuksen luettavan.

Jos kuulutte kihlakumppaninne kanssa eri seurakuntiin, kuulutus voidaan lukea jommankumman tai molempien seurakuntien kirkossa. Avioliittokuulutus voidaan lukea kirkossa myös toisen kihlakumppanin kuuluessa väestörekisteriin, jolloin ei toimiteta kirkollista avioliittoon vihkimistä. Nykyisen avioliittolain mukaan kuulutusten lukeminen kirkossa on vapaaehtoista.

Kirkossa luetut avioliittokuulutukset julkaistaan Pitäjäläinen lehdessä ja Rautavaaran seurakunnan kotisivuilla kuulutusten kirkossa lukemisen jälkeen, ellei kihlakumppaneilla ole mitään sitä vastaan.

Oheisesta linkistä voitte tulostaa lomakkeen, jossa ilmoitatte, miten toivotte kuulutustenne osalta meneteltävän. Lomake palautetaan täytettynä ja allekirjoitettuna osoitteeseen Rautavaaran seurakunta, kirkkoherran virasto, Tulimäentie 11, 73900 Rautavaara, samassa yhteydessä kun palautatte avioliiton esteiden tutkintapyyntölomakkeen.

Kuulutuslomake palautetaan kirkkoherranvirastoon viimeistään kuulutusten lukemista edeltävänä perjantaina.


Vihkiminen Suomessa


Avioliiton esteettömyys tutkitaan Suomen lain mukaan, jos vähintään toinen kihlakumppani on Suomen kansalainen tai vähintään toisella kihlakumppanilla on asuinpaikka (kotikunta) Suomessa. Esteettömyyden tutkinta voidaan suorittaa kirkkoherranvirastossamme, jos vähintään toinen kihlakumppani on seurakuntamme jäsen.

Esteettömyyden tutkintaa varten ulkomaiselta kihlakumppanilta, joka ei ole kirjoilla Suomessa, tarvitaan:

  • Vieraan valtion asianomaisen viranomaisen antama todistus siviilisäädystä (todistus siitä, ettei kihlakumppani ole avioliitossa eikä rekisteröidyssä parisuhteessa).
  • Kirkollista vihkimistä varten todistus siitä, että hän kuuluu kotimaassaan kristilliseen kirkkoon tai uskontokuntaan. Sen antaa yleensä paikallinen seurakunta ulkomailla.
  • Ulkomaisen kihlakumppanin passista voidaan ottaa valokopio esteettömyyden tutkintaa varten.

Ulkomaiset asiakirjat, joita käytetään Suomessa, on vahvistettava, jotta ne olisivat päteviä Suomessa. Todistuksessa tulee olla asianomaisen valtion diplomaatin tai konsulivirkamiehen todistus siitä, että se on asianomaisen viranomaisen antama. Apostille-sopimukseen liittyneiden maitten osalta sikäläisen julkisen notaarin antama apostille-todistus riittää. Jos ulkomainen kihlakumppani ei kuulu kristilliseen kirkkoon tai uskontokuntaan, avioliittoon vihkiminen toimitetaan siviilivihkimisenä esim. maistraatissa. Vihkimisen jälkeen avioliitto voidaan siunata kirkollisin menoin.

Vihkiminen ulkomailla


Jos vihkimisenne tapahtuu vieraassa valtiossa Suomen viranomaisen edessä, voitte pyytää avioliiton esteettömyyden tutkinnan suorittamista omalta seurakunnalta tai miltä tahansa maistraatilta.

Jos vihkimisenne tapahtuu vieraassa valtiossa vieraan valtion viranomaisen edessä, avioliiton esteettömyyden tutkinta tapahtuu asianomaisen maan lakien mukaisesti. Esteettömyyden tutkinnasta on syytä ottaa selkoa hyvissä ajoin joko asianomaiselta tutkijaviranomaiselta tai kyseisen valtion lähetystöstä tai konsulaatista. Ulkomaan viranomaisia varten saatte todistuksen oikeudestanne mennä avioliittoon ulkomaan viranomaisen edessä joko kirkkoherranvirastostamme tai lähimmästä maistraatista.
Ulkomailla solmittu avioliitto huomioidaan Suomessa vasta, kun se on rekisteröity Suomessa. Jos solmitte avioliitonne ulkomailla, tulee teidän esittää vihkimisestä laillistettu todistus rekisteröintiä varten maistraatille. Ulkomailla asuva Suomen kansalainen voi esittää vihkimisasiakirjat myös Suomen sikäläiselle edustustolle, joka ilmoittaa vihkimisestä ao. maistraatille Suomessa.